Lykia World Antalya (Mint Turizm Yatırım Danışmanlık A.Ş.)
Kişisel Verilerin Korunması
Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaretiniz ve bu Site aracılığıyla hizmeti kullanımınız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin aldığımız bilgilerin nasıl kullanılacağı ve korunacağı bu “Gizlilik Sözleşmesi”ne tabidir. Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde ve bu Site aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğinizde, işbu “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşulları kabul etmiş olursunuz.

I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI

Mint Turizm Yatırım Danışmanlık A.Ş. olarak bugüne kadar müşterilerimizin veya potansiyel müşterilerimizin veri ve bilgileri gizli tutulmakta ve işimizin hassasiyeti gereği hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. (“Lykia World Antalya”). Kişisel verilerin korunması temel politikamızdır. Herhangi bir yasal düzenlemeden önce dahi şirketimiz ve iştiraklerimiz kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, çalışma prensibini benimsemiş ve çalışanlarına bu ilkeye uygun çalışma talimatları vermiştir. “Lykia World Antalya” olarak Gizlilik Yasası'nın tüm sorumluluklarına uymayı taahhüt ediyoruz. Şirketlerimizin kişisel verileri koruma ilkesi iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UYGULAMA POLİTİKASI KAPSAMI VE DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olarak düzenlenmiştir. 6698 (“KVKK”). Kanun, bugün itibarıyla tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Kanun gereği rızanız ile veya diğer düzenlemelere göre alınan veriler, hizmetlerimizi daha kaliteli hale getirmek, hizmetlerimizi ve kalite politikamızı geliştirmek için kullanılacaktır. Yine elde ettiğimiz verilerin bir kısmı kişisel veri kapsamından çıkarılarak anonim hale getirilmektedir. Bu veriler istatistiksel amaçlar için kullanılır ve Kanun ve Politikamızın uygulanmasına tabi değildir. “Lykia World Antalya Kişisel Verilerin Korunması ve Uygulanması Politikası”, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bizimle çözüm ortaklığı için işbirliği içinde olduğumuz firmaların müşteri ve çalışanlarından otomatik olarak elde edilen verilerin ve diğer kişisel verilerin korunmasını amaçlar ve düzenler. partiler. Şirketimiz, Kanun'a uyum sağlamak ve kişisel verileri daha iyi korumak kaydıyla Politika ve Yönetmeliğimizi değiştirme hakkını saklı tutar.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a) Hukuka uygun ve iyi niyetli olma: “Lykia World Antalya”, topladığı veya başka şirketler tarafından gönderilen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve iyi niyetle ele alınmasına önem verir. Bu çerçevede “Lykia World Antalya”in sunduğu hizmetleri satan üçüncü şahısları (acenteler ve diğer aracı firmalar) kişisel verilerin korunması konusunda uyarmakta ve bilgilendirmektedir. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “Lykia World Antalya”, kurum bünyesinde tutulan tüm verilerin doğru olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerin sadece güncellenmesine önem verir. değişiklikler bildirilirse. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “Lykia World Antalya”, sunulan hizmet ve hizmetler sırasında kişilerin rızasını aldığı amaçlarla sınırlı olarak verileri işler. Verileri iş amacı dışında işleyemez, kullanamaz ve kullanamaz. d) İşlendikleri amaçla ilgili, sınırlı ve ölçülü olma: “Lykia World Antalya”, verileri yalnızca işleme amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. e) Yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü veya verilerin toplanma amacının gerektirdiği süre kadar saklanmak: “Lykia World Antalya”, sözleşmeye ilişkin verileri ticaret ve vergi hukukunun gerektirdiği süreler ile ihtilaf süreleri kadar muhafaza eder. hukuk. Ancak işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verileri silecek veya anonim hale getirecektir. “Lykia World Antalya”in verileri kendi isteğiyle veya hukuka uygun olarak toplaması veya işlemesi fark etmeksizin yukarıda belirtilen hükümlerin her halükarda uygulanacağını belirtmek önemlidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olacaksınız. İlgili haklarınızı kolaylaştırmak için “Lykia World Antalya” tarafından ayrı bir başvuru hazırlanacaktır. Kişisel verileri işlenen kişiler “Lykia World Antalya” tarafından internet sitemizde duyurulan yetkilimize başvurarak; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç ) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Madde 7, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) Analizi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. “Lykia World Antalya” olarak bu haklara saygı duyuyoruz.

Maksimum Tasarruf Politikası/Scrimping Politikası

Azami tasarruf politikası veya scriping politikası olarak adlandırılan politikamız gereği “Lykia World Antalya” tarafından alınan veriler gerektiğinde sisteme işlenmektedir. Böylece hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenecektir. Gereksiz veriler toplanmaz. Şirketimize iletilen diğer veriler de aynı şekilde şirketin bilgi sistemine aktarılır. Fazlalık bilgiler sistemde saklanmaz, silinir veya anonim hale getirilir. Bu veriler istatistiksel amaçlar için kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklarını korumak için sistemde tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanun'un gerektirdiği saklama süresi sona erdiğinde, yargısal işlemler tamamlandığında veya diğer gereklilikler ortadan kalktığında bu veriler şirket tarafından veya ilgili kişinin talebi üzerine otomatik olarak silinir, kaldırılır veya anonim hale getirilir.

Verilerin Doğruluğu ve Para Birimi

“Lykia World Antalya” bünyesinde yer alan veriler, kural olarak ilgili kişilerce beyan edildiği şekilde işlenir. “Lykia World Antalya”, müşteriler veya “Lykia World Antalya” ile irtibatlı kişiler tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmayıp, Kanunlara ve çalışma prensiplerimize aykırıdır. Beyan edilen veriler doğru ve doğru olarak kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “Lykia World Antalya” tarafından da benimsenmiştir. İlgili kişinin talebi üzerine veya şirketimize sunulan resmi belgelerden işlenen kişisel veriler güncellenmektedir. Bu amaçla gerekli önlemler alınmaktadır.

Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve “Lykia World Antalya” gizlilik kuralına uymaktadır. Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler erişebilir. “Lykia World Antalya” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması, müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin zarar görmemesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü şahısların özenle seçilmesi ve şirket içinde veri koruma politikasına uyulması sağlanacaktır.

IV. VERİ İŞLEMENİN AMACI

“Lykia World Antalya” tarafından kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Veriler, sözleşmeler hazırlamak ve müşterilere daha iyi hizmetler sunmak için toplanır ve işlenir.

V. MÜŞTERİ, POTANSİYEL MÜŞTERİ VE İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARININ VERİLERİ
Sözleşme ilişkisi için verilerin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz ile sözleşmeye dayalı bir ilişki olması durumunda, toplanan kişisel veriler müşterilerin onayı olmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım sözleşmenin amacına yönelik olacaktır. Veriler, sözleşmenin daha iyi ifası için ve hizmetlerin gerektirdiği şekilde kullanılacak ve gerektiğinde müşteriler ile iletişime geçilerek güncellenecektir. Bununla birlikte, potansiyel müşterilerimizin bize ilettiği veriler daha sonra daha kolay ve kaliteli hizmet için işlenecektir. Bu veriler, herhangi bir sözleşme ilişkisinin bulunmaması durumunda talep üzerine silinecektir.

İş ve Çözüm Ortaklarının Verileri

“Lykia World Antalya” gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri alışverişinde yasalara uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Veriler, iş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği anlayışı ile ve hizmetlerin gerektirdiği şekilde paylaşılır ve bu tarafların veri güvenliği ile ilgili tedbirleri mutlaka alması sağlanır.

Reklam amaçlı veri işleme

Reklam amaçlı elektronik iletiler, yalnızca E-Ticaret'in Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Kanun'a uygun olarak önceden izin alınmış kişilere gönderilebilir. İlanların gönderilebilmesi için kişinin açık rızası gerekmektedir. “Lykia World Antalya” aynı mevzuatta belirtilen “onay” detaylarına riayet etmektedir. Alınacak muvafakat, alıcıların elektronik iletişim adreslerine şirketin mal ve hizmetlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yapmak, işin tanıtımını yapmak veya şirketin tanınırlığını artırmak amacıyla gönderilen ve içeriğinde yer alan tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. selamlar ve dilekler. Bu onay yazılı olarak herhangi bir elektronik iletişim kanalı veya fiziki ortamda alınabilir. Önemli olan alıcının ticari elektronik ileti almayı kabul ettiğine dair beyanının alınması, tam adı ve elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

Şirketin yasal yükümlülükleri veya Kanunda açıkça öngörülmesi nedeniyle veri işlenmesi

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi veya mevzuatta belirtilen hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla önceden izin alınmaksızın işlenebilecektir. Kanunların izin verdiği veri işleme faaliyeti için veri işlemlerinin türü ve kapsamı gerekli olup, ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi

Kişisel veriler, şirketin sunduğu hizmetler ve hukuki amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir. Ancak veriler hiçbir koşulda yasalara aykırı hizmetler için kullanılmayacaktır.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun uyarınca, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık, dernek, vakıf veya birlik üyeliği, sağlık, cinsel tercih, adli hüküm ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler arasındadır. “Lykia World Antalya” de özel nitelikli verilerin işlenmesi için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri almaktadır. “Lykia World Antalya” özel nitelikli verileri daha iyi hizmet verebilmek için sadece ilgili amaçlar için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

“Lykia World Antalya”, otomatik sistemler ile işlenen veriler konusunda Kanun'a uygun hareket etmektedir. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “Lykia World Antalya” sistemdeki verilerden yararlanarak işlemi gerçekleştireceği kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

Mint Turizm Yatırım Danışmanlık A.Ş.'ye ait web siteleri ve diğer sistem veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ve gerektiğinde çerezler hakkında bilgilendirilecektir. Kullanıcılar, web sitelerimizde uygulamalarımız hakkında bilgilendirilecektir. Kişisel veriler kanuna uygun olarak işlenecektir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sayfalarımızda kullandığımız/kullanacağımız çerezler ile ilgili aşağıda belirtilen bilgileri tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Google (analytics, doubleclick) | Ölçüm Reklam Site içi optimizasyon | İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Facebook | Reklam | Ticari çerezler

Insider | Ölçüm Reklam Site içi optimizasyon | İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Hotjar | Ölçüm Site içi optimizasyon | İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

3. taraf şirketler (criteo, rtbhouse) | Reklam | İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Mint Turizm Yatırım Danışmanlık A.Ş.'ye ait web siteleri/mobil uygulamalar/mobil web siteleri. üçüncü taraf güvenilir ve bilinen reklam sağlayıcılarla çalışır Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar size özel reklamlar sunmak için kendi çerezlerini yerleştirir. Üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilen çerezler, ziyaretçilerin web sitelerinde gezinme bilgilerini toplar, işler ve kullanım şekillerine göre analiz eder.

Ticari çerezler

Ticari çerezler, benzer niteliklere sahip ürün/içerik sunmak ve ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi iyileştirmeye hizmet eder. Oturumun, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda bekleme süresi yaklaşık 2 (iki) aydır ve tarayıcı ayarlarından gerekli ayarlar yapılabilmektedir. Ayarlardan biri olan kaldırma işlemi tarayıcı aracılığıyla değiştirilebilir.

Çerezler nasıl temizlenir?

Birçok tarayıcı, bilgisayarınızın ilk kurulumundan itibaren çerezleri kabul edecek ve kullanacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Tarayıcınızın yardım veya ayar menülerini kullanarak çerezleri bloke edebilir veya çerezler hakkında uyarı alabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin çeşitli yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak veya tarayıcınızın ayarlarını düzenlemek için tarayıcınızın talimat veya yardım seçeneği ekranlarından yararlanabilirsiniz.

Mülklerden Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amacı

6698 Sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Lykia World Antalya'i ziyaretiniz dolayısıyla çekilmiş olan güvenlik görüntüleri. 6698, hem sizin hem de şirketimizin güvenliğini sağlamak ve sizlere güvenli bir şekilde hizmet verebilmek için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 maddesinin (f) bendinde belirtilen meşru menfaatleri için veri sorumlusunun dava sebebine dayalı olarak belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta ve işlenmemektedir. Toplanan kişisel veriler, kurallar gereği üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılamaz. Ancak, Kanun'un 5/2 maddesinin (ç) bendinde belirtilen hukuki yükümlülükleri yerine getirmek üzere kanunla yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması amacıyla paylaşılabilir. Verilerinizin toplanma amacı artık geçerli sayılmadığında verileriniz imha edilecektir.

VI. ÇALIŞANLARIMIZIN VERİLERİ
Verilerin iş ilişkileri için işlenmesi

Çalışanların kişisel verileri, sağlık sigortası ve iş ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde rıza alınmaksızın işlenebilecektir. Ancak “Lykia World Antalya”, çalışanlarına ait verilerin korunmasını ve gizliliğini taahhüt eder.

Yasal Yükümlülüklere Göre İşleme

“Lykia World Antalya” ayrıca mevzuatta öngörülen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya mevzuatta açıkça belirtilmesi hâlinde ayrıca çalışanların kişisel verilerini işleyebilir. Bu durum Kanundan doğan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun uyarınca, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık, dernek, vakıf veya birlik üyeliği, sağlık, cinsel tercih, adli hüküm ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler arasındadır. “Lykia World Antalya”, ilgili kişinin rızasının yanı sıra özel nitelikli verilerin işlenmesi için Kurul tarafından belirlenen yeterli tedbirleri almaktadır. Kanunda izin verilen hallerle sınırlı ve bunlarla ilgili özel nitelikli veriler kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir. Çalışanlardan elde edilen kalite verileri, sadece sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Rezervasyon işleminiz sırasında sistemdeki hata veya arızalardan dolayı işleminiz tamamlanmadıysa çağrı merkezi temsilcimiz sizinle iletişime geçecektir.

Rezervasyon işleminiz sırasında sistemdeki hata veya arızalardan dolayı işleminiz tamamlanmadıysa çağrı merkezi temsilcimiz sizinle iletişime geçecektir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemlerle çalışanlara ilişkin işlenen veriler, kurum içi terfiler ve performans değerlendirmeleri için kullanılabilir. Çalışanlar, kendileri aleyhine sonuçlara itiraz etme hakkını saklı tutar ve bu işlemi şirket içi prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelidir. Çalışanların itirazları şirket içinde tekrar değerlendirilir.

Telekomünikasyon ve internet

Şirket bünyesinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar sadece iş amaçlı kullanılacaktır. Çalışan, şirket tarafından kendisine tahsis edilen bu araçların hiçbirini özel amaçlarla veya iletişim için kullanamaz. Şirket, bu araçlar üzerindeki verileri kontrol edebilir ve izleyebilir. Çalışan, işe giriş tarihi itibariyle kendisine tahsis edilen bilgisayar, telefon veya diğer araçlarda iş amaçları dışında herhangi bir veri veya bilgiyi saklamayacağını taahhüt eder.

VII. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA AKTARILMASI

Kişisel veriler iş ve çözüm ortakları ve Lykia World Antalya iştirakleri ile “Lykia World Antalya” tarafından hizmetlerin sağlanması amacıyla paylaşılabilir.

“Lykia World Antalya”, kişisel verileri belirli amaçlarla aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarma hakkına sahip olacaktır;

» İş ortaklığı kuruluş amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak “Lykia World Antalya”in iş ortakları,

» “Lykia World Antalya”in tedarikçilerinin, ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetleri sağlamak üzere, tedarikçi tarafından dış kaynak olarak temin edilmesi,

» Şirket iştiraklerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlamakla sınırlı olarak “Lykia World Antalya”in çözüm ortakları,

» “Lykia World Antalya” iştirakleri.

“Lykia World Antalya”, kişisel verileri Kurulca belirlenen şartlar dahilinde ve Kanundaki diğer hükümlere uygun olarak ve kişinin rızasına bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında aktarmaya yetkilidir.

VIII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

“Lykia World Antalya”, ilgili kişinin Kanun kapsamındaki verileri işlemeden önce muvafakatini vermesi gerektiğini ve verilerin işlenmesinden sonra verilerin akıbetini belirleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

İlgili kişiler, kişisel verileri ile ilgili olarak “Lykia World Antalya” tarafından internet sitemizde duyurulan yetkilimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin silinmesini isteme veya f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle kişisel verilerin zarara uğraması hâlinde, zarara uğratılmasını isteme, ges tazmin edilir.

Bununla birlikte, kişilerin şirket içinde anonim hale getirilen veriler üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. “Lykia World Antalya”, kişisel verileri iş ve sözleşme ilişkisi gereği hukuki bir görevin veya resmi makamın gerektirdiği hallerde paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerini şirketin resmi internet sitesi www.lykiaworld.com'da yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup ıslak imza atarak aşağıdaki iletişim adresine ileteceklerdir. kimlik fotokopileri ile iadeli taahhütlü mektup (sadece doğum belgesi için ön sayfa). Başvurular, başvurunun içeriğine göre en kısa süre içerisinde firmaya teslim edildikten sonra en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İadeli taahhütlü mektupla başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca sadece sizinle ilgili sorular yanıtlanacak olup, eşiniz, akrabanız veya arkadaşlarınız ile ilgili yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. “Lykia World Antalya” sadece başvuru sahiplerinden bilgi ve belge talep edebilir.

IX. GİZLİLİK İLKESİ

Lykia World Antalya bünyesinde çalışanların ve diğer kişilerin bilgileri gizlidir. Hiç kimse bu verileri iş amaçları dışında başka amaçlarla kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, aktaramaz.

X. SÜREÇ GÜVENLİĞİ

“Lykia World Antalya” tarafından alınan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerce elde tutulmasının önlenmesi, müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin zarar görmemesi için gerekli teknik ve idari tüm tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü şahısların özenle seçilmesi ve şirket içinde veri koruma politikası izlenmesi sağlanmaktadır.

XI. İNCELEME

“Lykia World Antalya”, kişisel verilerin korunmasına yönelik iç ve dış denetimleri gerçekleştirmektedir.

XII. NOTIFICATION OF VIOLATIONS

“Lykia World Antalya”, kişisel verilerin ihlalinin kendisine bildirilmesi halinde, ihlalin giderilmesi için derhal harekete geçecektir. İlgili kişinin zararını hafifletir veya tazmin eder. Kişisel verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesi halinde bu durum derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilmelidir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili olarak www.lykiaworld.com/Tr/PersonelDataProtection adresinde belirtilen prosedürlere göre de başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuzun işleme alınması için www.lykiaworld.com/En/PersonelDataProtectionAndPrivacyPolicy adresinde duyurulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan talepler, lütfen web sitelerindeki formu doldurun, kimlik fotokopinizi ekleyin ve gönderin. taahhütlü posta yoluyla formda yazılı adrese. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişinin kendi verileri için kullanılacaktır. Başkalarının kişisel verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi olmayan formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirilse dahi talep edilmesi halinde ilgili makamlarla veri paylaşmamız gerektiğini lütfen unutmayınız.

İLETİŞİM

Gizlilik sözleşmesi ile ilgili diğer sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Denizyaka Mah. Kamışlıgöl Küme Evleri No.1 Manavgat / Antalya

Güncelleme: May 2024

Oda Rezervasyon
oda rezervasyon
Oda+Golf Rezervasyon
oda+golf rezervasyon oda+golf rezervasyon
Golf Rezervasyon
golf rezervasyon